Miljøpolicy

Vi er rådgiver, leverandør og samarbeidspartner av belysningsløsninger for både nåtid og framtid.

Vi ser sammenhengene og konsekvensene ved utvikling av våre løsninger og leveranser som imøtekommer dagens behov, uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov samt påvirkning på natur og miljø, i tillegg til at vi aktivt jobber for og hele tiden minimere miljøbelastningene knyttet til egen virksomhet.

Norlux AS bidrar til et bærekraftig samfunn gjennom utvikling og nyskapende belysningsløsninger. Vi er opptatt av at det i vår rådgivning og valg av løsninger vises omtanke for samfunnets sårbarhet, og vi bruker aktivt vår kompetanse innenfor miljø, sikkerhet og risiko så vel i vår rådgivning som i forbindelse med drift av leverte belysningsløsninger til kunde.

Daglige krav til miljøhensyn i sine rutiner for gjennomføring av oppgaver, på lik linje med krav til ivaretakelse av bl.a. kvalitet, helse og sikkerhet. Dette skal sørge for at vi gir gode råd og riktige leveranser til våre kunder slik at miljøet ivaretas på en mest mulig hensiktsmessig måte.

Miljøkrav, vi har også utarbeidet krav til vår egen drift. Vi har bl.a. identifisert miljøtiltak innen områdene energi, transport, avfall og innkjøp. Noen av disse tiltakene er allerede gjennomført, mens andre tiltak er mer omfattende og krever mer utredning før disse kan gjennomføres. Det er laget en plan for gjennomføring.

Miljøpolitikken er en integrert del av selskapets kvalitetssystem som er under innføring, det er både et lederansvar og et ansvar for den enkelte medarbeider å medvirke til at planen etterleves, holdes ved like og stadig forbedres.

Miljøambisjon, alle ansatte går gjennom opplæring, medvirkning, kompetanseoppbygging samt at gode rutiner motiveres slik at Norlux AS når sin miljøambisjon i gjennomføringen av arbeidsoppgaver, løsninger og kundeleveranser.

Påvirkning, vi har gjennom de løsninger vi prosjekterer og leverer, samt de oppgaver oppdragsgiver skal gjennomføre med å bygge/installere og deretter drifte og vedlikeholde. Dette er de største og mest varige påvirkningene vår virksomhet har på miljøet.

Påvirkningen vår virksomhet medfører direkte, med ressursforbruk, forurensning, avfall og transport som følge av våre medarbeideres aktivitet i arbeidsforholdet. Påvirkningen er liten og begrenset, men det er både ønskelig og fullt mulig å forbedre denne gjennom konkrete tiltak.

Med miljø menes her ytre miljø, for eksempel reduksjon av energiforbruk, utslipp av klimagasser samt helse- og miljøfarlige stoffer og en
reduksjon av ressursforbruk generelt.

Vi arbeider kontinuerlige med planer for forbedringer mht. miljøpåvirkning og miljøbelastningene knyttet til vår egen virksomhet.

Les også mer om hvordan kan belysning bidra til å nå FNs bærekraftsmål »

Renas
Miljøfyrtårn sertifisert
Norsirk