Miljøarbeid

Norlux er rådgiver, samarbeidspartner og leverandør av belysningsløsninger for nåtid og framtid.

Miljøpolicy
Vi ser sammenhenger og konsekvenser av vår drift. Vi utvikler løsninger og leveranser som imøtekommer dagens behov, uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Vi jobber aktivt for å minimere miljøbelastningene knyttet til egen virksomhet.

Norlux bidrar til et bærekraftig samfunn gjennom utvikling og nyskapende belysningsløsninger. Vi er opptatt av at det i vår rådgivning og valg av løsninger vises omtanke for samfunnets sårbarhet, og vi bruker aktivt vår kompetanse innenfor miljø, sikkerhet og risiko så vel i vår rådgivning som i forbindelse med drift av leverte belysningsløsninger til kunde.

Daglige krav til miljøhensyn i sine rutiner for gjennomføring av oppgaver, på lik linje med krav til ivaretakelse av bl.a. kvalitet, helse og sikkerhet. Dette skal sørge for at vi gir gode råd og riktige leveranser til våre kunder slik at miljøet ivaretas på en mest mulig hensiktsmessig måte.

Miljøkrav
Vi har også utarbeidet krav til vår egen drift. Vi har bl.a. identifisert miljøtiltak innen områdene energi, transport, avfall og innkjøp. Noen av disse tiltakene er allerede gjennomført, mens andre tiltak er mer omfattende og krever mer utredning før disse kan gjennomføres. Det er laget en plan for gjennomføring.

Miljøpolitikken er en integrert del av selskapets kvalitetssystem som er under innføring, det er både et lederansvar og et ansvar for den enkelte medarbeider å medvirke til at planen etterleves, holdes ved like og stadig forbedres.

Miljøambisjon
Alle ansatte går gjennom opplæring, medvirkning, kompetanseoppbygging samt at gode rutiner motiveres slik at Norlux AS når sin miljøambisjon i gjennomføringen av arbeidsoppgaver, løsninger og kundeleveranser.

Påvirkning
Vi har gjennom de løsninger vi prosjekterer og leverer, samt de oppgaver oppdragsgiver skal gjennomføre med å bygge/installere og deretter drifte og vedlikeholde. Dette er de største og mest varige påvirkningene vår virksomhet har på miljøet.

Påvirkningen vår virksomhet medfører direkte, med ressursforbruk, forurensning, avfall og transport som følge av våre medarbeideres aktivitet i arbeidsforholdet. Påvirkningen er liten og begrenset, men det er både ønskelig og fullt mulig å forbedre denne gjennom konkrete tiltak.

Med miljø menes her ytre miljø, for eksempel reduksjon av energiforbruk, utslipp av klimagasser samt helse- og miljøfarlige stoffer og en
reduksjon av ressursforbruk generelt.

Vi arbeider kontinuerlige med planer for forbedringer mht. miljøpåvirkning og miljøbelastningene knyttet til vår egen virksomhet.

Miljøfyrtårn
Norlux har vært sertifisert Miljøfyrtårn fra 2020.
Se miljøfyrtårnrapport her.

Har du forslag til hvordan vi kan forbedre vårt miljøarbeid?
Send ditt forslag til post@norlux.com.

Etisk Handel Norge
Miljøfyrtårn sertifisert
Renas