Innsamling og gjenvinning

Norlux følger WEEE-direktivet og sørger for korrekt merking av våre produkter. Vi sorterer eget avfall og tar i mot EE-avfall. Vi er medlem i RENAS.

De fleste land har forskrifter for forsvarlig innsamling og miljømessig riktig behandling av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, EE-avfall. Forskriftene gir forpliktelser vedrørende innsamling, behandling og avfallshåndtering samt finansiering av ordningen. Dette gjelder slikt avfall fra husholdningsbrukere (i enkelte land definert som forbrukerprodukter) som kan ende opp i kommunale avfallssystemer – og også fra andre typer brukere, som f.eks. næringsdrivende.

I samsvar med lokal lovgivning sørger Norlux for innsamling av produkter som Norlux har bragt på markedet i Norge, disse gjenkjennes ved behørig søppelkasselogo som er plassert på utstyret. Norlux oppfyller alle forpliktelser i henhold til WEEE-direktivet og tilsvarende for ikke-EU-land, samt dets gjennomføring i h.t. medlemsstatenes nasjonale lovgivning. I Norge er dette definert i Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 2004-06-01, nr. 930 med senere endringer.

WEEE symbol

I samsvar med nasjonal lovgivning tar Norlux imot produkter som bedriften har bragt på markedet etter 13. august 2005 – disse kan gjenkjennes med søppelkasselogo som er plassert på utstyret, samt også produkter som Norlux har bragt på markedet før 13. august 2005, når de erstattes av et tilsvarende produkt eller et produkt med tilsvarende funksjon. Norlux tilbyr kundene returordning følgende RENAS sine betingelser for innsamling av utrangert utstyr levert av bedriften. Mer informasjon finnes på nettsidene til RENAS.

Elektriske og elektroniske produkter er merket med overkrysset avfallsbeholder, som betyr at produktet ikke skal kastes i restavfallet. EE-avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall, men enten leveres tilbake til en forhandler eller et kommunalt mottak. Alternativt benyttes kommunens innsamlingsordning (for eksempel «rød boks» dersom slik eksisterer). Ordningen som Norlux er en del av gjennom sitt medlemskap i RENAS sørger for at det er gratis for forbrukere å levere fra seg EE-avfall.

Etisk Handel Norge
Miljøfyrtårn sertifisert
Renas