Norlux Lighting Solutions

Salgs -og leveringsbetingelser

Ved ethvert kjøp av varer fra Norlux AS aksepterer kunden følgende betingelser:

Alminnelige betalingsbetingelser
Alle bestillinger, bekreftede og ubekreftede, effektueres til de på leveringsdagens gjeldende priser. Norlux AS forbeholder seg retten til å endre priser, konstruksjoner, dimensjoner og betegnelser.

Er det inngått særskilt avtale om pris skal likevel Norlux AS alltid kunne justere priser forholdsmessig som følge av endrede valutakurser.

For alle ordrer mindre enn kr. 1.500,- netto fakturert, belastes et håndteringsgebyr på kr. 100,-.

Kunder oppfordres til å samtykke til faktura per e-post. Registrering av e-postadresse og samtykke sendes til post@norlux.com.  Ved papirfaktura belastes et gebyr på kr. 45 pr. faktura.

Gitt at kreditt er innvilget av Norlux AS og annet ikke er avtalt skriftlig forfaller kjøpesummen til betaling 15 dager etter fakturering.

Norlux AS forbeholder seg retten til å kreve forskuddsbetaling eller bankgaranti.

Ved betaling etter forfall belastes renter med 12 % p.a.

Miljøavgift
Norlux AS er medlem av Renas som forestår innsamling av EE-avfall, og alle varer belastes med miljøavgift i henhold til de til en hver tid gjeldene satser på elektriske artikler. Avgiften fremkommer som egen linje i fakturaen og er mva. pliktig. For kunden betyr dette at lyskilder og armaturer kan leveres vederlagsfritt på en av oppsamlingsplassene Renas har etablert i Norge. Kontakt oss for informasjon om din nærmeste oppsamlingsplass eller se renas.no.

Frakt
For alle leveranser, unntatt når varene hentes i vårt lager, beregnes et frakttillegg av netto fakturert beløp:

Sone 1 – Østlandet 3 %         Sone 2 – Sørlandet  3,5 %
Sone 3 – Vestlandet  4 %         Sone 4 – Trøndelag 4 %
Sone 5 – Nord Norge 6 %         Sone 6 –  Svalbard  9 %

Ordningen er basert på NELFO’s gjeldende satser med 0-punkt i Oslo. Ved eventuelle ekspressforsendelser skal frakttillegg avtales særskilt. I tillegg beregner vi 0,5 % i transportforsikring. Disse to tilleggene fremkommer som et beløp på faktura.

Ved salg av varer til kunder utenfor Norges grenser vil det med mindre annet er avtalt bli belastet reell fraktkostnad.

Særlige betingelser ved kjøp av lyskilder
For andre lyskilder, unntatt lysrør, enn LED lyskilder beregnes det et tillegg på 10% ved kjøp av antall mindre enn kartongantall.

Lysrør selges kun i kartongantall.

Det beregnes en fast frakt på kr 190,- per ordreI tillegg kommer transportforsikring på 0,5 % av netto fakturert beløp.

Levering
Norlux AS har intet ansvar for leveringsforsinkelser som skyldes force majeur. Forsinkelser av slike årsaker gir ikke kjøperen rett til å trekke sine bestillinger tilbake, oppheve leveringsavtaler og kontrakter eller stille erstatningskrav av noen art.

I alle andre tilfeller er Norlux AS’ erstatningsansvar som følge av forsinkelse begrenset til 10 % av kjøpesum eks. mva.

Salgspant
Norlux AS har salgspant i enhver levert vare inntil kjøpesummen med tillegg av omkostninger er betalt i sin helhet, jf. panteloven §§ 3‑14 til 3-22.

Retur
Norlux AS forbeholder seg retten til ikke å akseptere returer. Spesialutførelser/ikke ordinære lagervarer kan ikke returneres.

Retur av varer skal avtales skriftlig og må skje innen 60 dager fra levering.

Ved retur kan Norlux AS velge å fastholde kjøpet eller ta varen i retur mot et returgebyr på 20 % av fakturert beløp, dog ikke lavere enn Kr. 1.000,- eks. mva. Returskjema skal være godkjent før innsendelse av eventuell retur.

Retur må i alle tilfeller skje i uskadd originalemballasje, fri for tape og kundens egne etiketter eller påskrift, med vedlagt og utfylt returskjema merket med pakkseddel eller fakturanummer. Retur skjer for kundens regning og risiko så fremt ikke annet er avtalt. Eventuelle mangler eller feil med returnerte varer blir belastet kunden.

I tilfelle returen skyldes feil fra Norlux AS sin side vil det ikke bli belastet returgebyr.

Klikk her for å fylle ut vårt returskjema.

NB: Alle varer som returneres må være fri for tape og kundens egne etiketter eller påskrift.

Reklamasjon
Norlux AS mangelsansvar er begrenset til defekter som er en konsekvens av produksjonsfeil, samt transportskader frem til risikoens overgang.

Kunden plikter å kontrollere og anmerke transportskade og manko i levering til transportør ved mottagelsen. Transportskader og manko som burde vært avdekket ved slik kontroll kan ikke senere gjøres gjeldende.

Retten til å gjøre mangel gjeldende tapes dersom kunden ikke innen 5 dager etter mangelen ble eller burde ha blitt oppdaget, gir Norlux AS skriftlig melding som angir at det gjøres gjeldende mangel og hva slags mangel det gjelder. Norlux AS’ ansvar for mangler er under enhver omstendighet begrenset til ett år etter levering.

Pakkseddel- og fakturanummer skal alltid oppgis ved reklamasjon.

Norlux AS fraskriver seg under enhver omstendighet ethvert ansvar for:

  • Kostnader til feilsøking i anlegg
  • Alle former for indirekte tap og i enhver situasjon, herunder driftsavbrudd, avsavn, tapt fortjeneste og følgeskade
  • Feil som skyldes feilaktig bruk og/eller montering
  • Produkter som er montert under andre forhold enn forutsatt og eller beskrevet i monteringsmateriell
  • Produkter som er benyttet i provisoriske anlegg
  • Feil som oppstår som følge av ekstrem påvirkning som f.eks. kraftig uvær, brann, manglende ventilasjon/overoppheting, vanninntrenging og eller andre spesielle forhold utenfor Norlux AS sin kontroll
  • Komponenter som slutter å fungere som følge av normal slitasje / bruk, herunder, lyskilder, ballaster, drivere og batterier
  • Produkter som er åpnet / forsøkt reparert av uautorisert personell
  • Hendelser som må kunne betraktes som vedlikeholdsaktiviteter

Ved mangel som Norlux AS og/eller selskapets leverandører er ansvarlig for har kunden en ubetinget rett til utbedring.

Norlux AS dekker ikke kostnader for feilsøking, programmering og eller omprogrammering i systemet.

Utbedringsmåte skal avklares med Norlux AS. Eventuelle reparasjoner som utføres på stedet etter kundens anmodning betales av Norlux AS kun når dette er godkjent før reparasjonen finner sted. En anmodning om forannevnte skal innholde kostnadsoverslag i skriftlig form og være bekreftet av Norlux AS.

Dersom en kunde av Norlux AS forlanger deler, herunder ballaster / drivere byttet og det senere viser seg at disse er fullt ut fungerende vil Norlux AS fakturere medgått tid samt delepris.

Ved salg fra Norlux AS til forbruker gjelder nevnte bestemmelser om reklamasjon med de begrensninger som følger av forbrukerkjøpsloven, jf. § 3 første ledd. Forbrukerkjøpsloven finnes blant annet på www.lovdata.no.

Garantibestemmelser
Norlux AS innrømmer fem (5) års garanti på elektroniske komponenter, ballaster og LED driver i egne produkter.

Eventuelle feil eller klager må rettes skriftlig til Norlux AS så fort som praktisk mulig etter at feilen er, eller burde ha vært oppdaget, og uansett ikke senere enn tre (3) arbeidsdager.

Verneting
Tvister som måtte oppstå i forbindelse med kjøp omfattet av disse betingelsene skal søkes løst i minnelighet, og ellers behandles etter norsk rett og ved Tønsberg tingrett som avtalt verneting.

Salgs- og leveringsbetingelsene er revidert per 1. februar 2023.

Salgs- og leveringsbetingelser (PDF)